Οδηγίες Εκκίνησης


Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να συνδεθείτε για πρώτη φορά στο Σίσυφο ως Διευθυντής με όνομα χρήστη «manager» και κωδικό τον «κωδικό εγκαταστάτη» που ορίσατε κατά την εγκατάσταση.

Προτείνεται πριν προχωρήσετε στην εισαγωγή των δεδομένων και στις ρυθμίσεις του συστήματος, να ορίσετε τις λεπτομέρειες του λογαριασμού αυτού καθώς και τις λεπτομέρειες του καθηγητή (Διευθυντή) που είναι συνδεμένος με το λογαριασμό αυτό.

Με την επιλογή «Το Σχολείο μου»«Καθηγητές» επιλέγουμε τον καθηγητή και οδηγούμαστε στην καρτέλα του.

Στην καρτέλα «Λεπτομέρειες» συμπληρώνουμε τα στοιχεία του καθηγητή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πεδίο «Συντομογραφία» καθότι πρέπει να συμφωνεί με τη συντομογραφία του καθηγητή στο ASC Timetables. Επιλέγουμε «Αποθήκευση».

Στη συνέχεια δίπλα στο πεδίο «Όνομα Χρήστη» επιλέγουμε και εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του λογαριασμού χρήστη. Συμπληρώνουμε ή και τροποποιούμε τα στοιχεία, συμπληρώνουμε (δύο φορές) τον παλαιό ή το νέο κωδικό πρόσβασης και επιλέγουμε «Αποθήκευση». Προσοχή, ο χρήστης αυτός πρέπει να παραμείνει στην «Ομάδα Χρηστών» «Managers» ή «Administrators» καθότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει ρυθμίσεις στο σύστημα.

Ακολουθούν οδηγίες για την εισαγωγή εξωτερικών δεδομένων από το myschool και το πρόγραμμα δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος ASC Timetables, καθώς και οδηγίες για τη ρύθμιση των αρχικών παραμέτρων του συστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παρακάτω διαδικασίες εισαγωγής εξωτερικών δεδομένων δεν είναι υποχρεωτικές. Τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένου και του Ωρολογίου Προγράμματος) μπορούν να εισαχθούν και “χειροκίνητα” ένα - ένα, εντός του συστήματος.


Εισαγωγή Εξωτερικών Δεδομένων


Ο Σίσυφος αντλεί δεδομένα από το το myschool και το πρόγραμμα δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος ASC Timetables ώστε να μην είναι απαραίτητη η επανεισαγωγή τους. Εξάγει επίσης δεδομένα για το myschool.
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η ροή δεδομένων από και προς το Σίσυφο.Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι γέφυρες για την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα απαιτούν μια ελάχιστη συμφωνία ανάμεσα σε πεδία ώστε να είναι δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων. Τα πεδία αυτά πρέπει να είναι μοναδικά σε όλα τα συστήματα.

Για το myschool η συμφωνία αυτή αφορά τον αριθμό μητρώου του μαθητή (π.χ. 655) και το λεκτικό του τμήματος (π.χ. Α1). Για το ASC Timetables η συμφωνία αυτή αφορά τις συντομογραφίες όλων των δεδομένων.


ASC Timetables


Για την απρόσκοπτη εισαγωγή των δεδομένων από το ASC Timetables και τη σωστή λειτουργία του Σίσυφου, θα πρέπει να ακολουθούνται ορισμένοι απλοί κανόνες στο ωρολόγιο πρόγραμμα (ΩΠ).

 • Οι συντομογραφίες σε όλα τα δεδομένα πρέπει να είναι μοναδικές. Για παράδειγμα δεν πρέπει να υπάρχουν δύο καθηγητές με συντομογραφία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ», δύο τμήματα με συντομογραφία «Α1» ή δύο μαθήματα με συντομογραφία «Φυσ» κ.τ.λ.

 • Όλα τα τμήματα ή ομάδες που υπάρχουν στο ASC Timetables θα πρέπει να υπάρχουν (με τους μαθητές τους) και να συμφωνούν στη συντομογραφία και στο myschool.

 • Το ΩΠ πρέπει να αντικατοπτρίζει ολοκληρωμένα την πραγματική αλλά και την τυπική εικόνα των διδασκαλιών στο σχολείο. Για παράδειγμα αν ένα μάθημα έχει και θεωρητικό και εργαστηριακό σκέλος θα πρέπει να έχουν ανατεθεί και τοποθετηθεί στο ΩΠ διδασκαλίες και για τη θεωρία και για το εργαστήριο ως διαφορετικά μαθήματα.

 • Το κάθε μάθημα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη τάξη, σε συγκεκριμένη κατεύθυνση/ειδικότητα και να ξεχωρίζει αν είναι θεωρητικό ή εργαστηριακό (για παράδειγμα η Φυσική της Α τάξης θα πρέπει να είναι διαφορετικό μάθημα από τη Φυσική της Β τάξης. Το Εργαστήριο των Ψηφιακών Ηλεκτρονικών θα πρέπει να είναι διαφορετικό μάθημα από τη Θεωρία των Ψηφιακών Ηλεκτρονικών).


Η εξαγωγή των δεδομένων από το ASC Timetables και η εισαγωγή τους στο Σίσυφο γίνεται με τα παρακάτω βήματα :

 1. Στο Σίσυφο επιλέγουμε «Ρυθμίσεις & Εργασίες Διαχείρισης»«(Σχολείο) Εισαγωγή Ωρολογίου Προγράμματος».

 2. Από τη φόρμα που εμφανίζεται κάνουμε λήψη του «Προτύπου XML για το ASC Timetables» (αρχείο asc_timetable.xml - Λήψη).

 3. Στο ASC Timetables επιλέγουμε «Εξαγωγή»«aSc Timetables XML Βάση Δεδομένων». Εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου που μας ζητά το αρχείο στο οποίο θα γίνει η αποθήκευση. Επιλέγουμε το asc_timetable.xml που κατεβάσαμε από τη φόρμα.

 4. Αφού ολοκληρωθεί η εξαγωγή, ανοίγουμε το asc_timetable.xml (στο οποίο τώρα πρέπει να βρίσκονται τα στοιχεία του ΩΠ) με το Σημειωματάριο των Windows (Notepad) και κάνουμε «Αποθήκευση ως» με «Κωδικοποίηση» «UTF8» (Δείγμα).

 5. Στη φόρμα του Σίσυφου επιλέγουμε «Αναζήτηση» και στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέγουμε το asc_timetable.xml που μόλις πριν αποθηκεύσαμε.

 6. Αφού ανέβει το αρχείο, επιλέγουμε «Εισαγωγή Αρχείου». Εμφανίζονται έτσι τα δεδομένα που είναι έτοιμα προς εισαγωγή. Τα δεδομένα χρωματίζονται κατάλληλα ανάλογα με το αν υπάρχουν ήδη στο Σίσυφο ή αν θα εισαχθούν για πρώτη φορά.

 7. Αφού ελέγξουμε τα προς εισαγωγή δεδομένα και βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος, στη συνέχεια επιλέγουμε την ημερομηνία από την οποία θα τεθεί σε ισχύ το προς εισαγωγή ΩΠ («Έναρξη Ισχύος Νέου Ωρολογίου»).

 8. Τέλος, επιλέγουμε «Καταχώρηση Ωρολογίου» και το ΩΠ μαζί με τα τυχόν επιπλέον δεδομένα εισάγονται στο Σίσυφο.

Φόρμα εισαγωγής ΩΠ πριν την εισαγωγή του αρχείου Εξαγωγή από το ASC Timetables σε XML Βάση δεδομένων Αποθήκευση με το σημειωματάριο των Windows σε κωδικοποίηση UTF8 Φόρμα εισαγωγής ΩΠ μετά την εισαγωγή του αρχείου και πριν την καταχώρηση

myschool


Από το myschool στο Σίσυφο εισάγονται οι μαθητές με τα αναλυτικά στοιχεία τους, η κατανομή των μαθητών στα τμήματα και οι ποινές των μαθητών.

Σε όλες τις περιπτώσεις η διαδικασία που ακολουθείται είναι παρόμοια και πραγματοποιείται με τα παρακάτω βήματα :

 1. Από το myschool εξάγουμε ένα αρχείο Excel με τα απαραίτητα κατά περίπτωση στοιχεία – στήλες και το αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας.
  Το όνομα του αρχείου πρέπει να αποτελείται κατά προτίμηση και για την αποφυγή προβλημάτων, από λατινικούς (αγγλικούς) χαρακτήρες και χωρίς κενά (π.χ. student.xls).
  Προτείνεται επίσης στο myschool να αποθηκεύουμε τις αναφορές αυτές ώστε τις επόμενες φορές να μην τις δημιουργούμε πάλι από την αρχή.

 2. Στον Σίσυφο επιλέγουμε «Ρυθμίσεις & Εργασίες Διαχείρισης» και στη συνέχεια την αντίστοιχη επιλογή εισαγωγής (π.χ. «Εισαγωγή Μαθητών»)

 3. Στη φόρμα που εμφανίζεται επιλέγουμε «Αναζήτηση» και στο παράθυρο διαλόγου επιλέγουμε το αρχείο Excel που μόλις πριν αποθηκεύσαμε στον υπολογιστή μας.

 4. Αφού ανέβει το αρχείο, επιλέγουμε «Εισαγωγή Αρχείου». Εμφανίζονται έτσι τα δεδομένα που είναι έτοιμα προς εισαγωγή. Τα δεδομένα χρωματίζονται κατάλληλα και ανάλογα με το αν υπάρχουν ήδη στο Σίσυφο, αν υπάρχουν διαφορές με το Σίσυφο ή αν υπάρχουν λάθη αντιστοιχίσης.

 5. Αφού ελέγξουμε τα προς εισαγωγή δεδομένα και βεβαιωθούμε ότι είναι σωστά, επιλέγουμε «Καταχώρηση» και τα δεδομένα εισάγονται στο Σίσυφο.

Μαζική εισαγωγή μαθητών από αρχείο Excel (μετά από εξαγωγή από το myschool) - σύγκριση με υπάρχοντα στοιχεία Εισαγωγή κατανομής μαθητών σε τμήματα από αρχείο Excel (μετά από εξαγωγή από το myschool) - σύγκριση με την υπάρχουσα κατανομή Εισαγωγή ποινών από αρχείο Excel (μετά από εξαγωγή από το myschool)

Ειδικά κατά την εισαγωγή των στοιχείων των μαθητών προσφέρεται μεταξύ άλλων και η επιλογή «Δημιουργία και των Αντίστοιχων Χρηστών». Με την επιλογή αυτή δημιουργούνται αυτόματα λογαριασμοί χρήστών για τους μαθητές με όνομα χρήστη τον αριθμό μητρώου και κωδικό την ημερομηνία γέννησης (στη μορφή 24-02-2001).
Αν δεν κάνουμε αυτή την επιλογή, μπορούμε και αργότερα να δημιουργήσουμε αυτόματα τους χρήστες από ειδική επιλογή στις εργασίες διαχείρισης.


Ακολουθούν δείγματα από τα αρχεία Excel στα οποία φαίνονται οι στήλες δεδομένων και η σειρά με τη οποία πρέπει να εξαχθούν από το myschool.

 • Στοιχεία Μαθητών
  Επιλογή στο myschool : «Αναφορές»«Μαθητών»«Γενικά Στοιχεία»
  Δείγμα Αρχείου Excel

 • Κατανομή Μαθητών σε Τμήματα
  Επιλογή στο myschool : «Αναφορές»«Μαθητών»«Γενικά Στοιχεία» (επιλέγουμε όλα τα τμήματα και ομαδοποίηση ανά τμήμα)
  Δείγμα Αρχείου Excel

 • Ποινές Μαθητών
  Επιλογή στο myschool : «Αναφορές»«Μαθητών»«Ποινές,Ηθικές αμοιβές»«Κατάσταση ποινών» (ανά τάξη)
  Δείγμα Αρχείου Excel


Αρχικές Ρυθμίσεις


Για ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να γίνουν ορισμένες αρχικές ρυθμίσεις.


Στοιχεία Σχολείου

Με τη επιλογή «Το Σχολείο μου»«Στοιχεία Σχολείου και Επικοινωνίας» ορίζουμε διάφορα στοιχεία που αφορούν το σχολείο μας (Όνομα, Περιφέρεια, Διεύθυνση Εκπαίδευσης κ.ά.) και τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου. Δίνεται επίσης άμεση πρόσβαση στην τρέχουσα βαθμολογική περίοδο και στο σχολικό έτος.


Σχολικό Έτος

Με την επιλογή «Το Σχολείο μου»«Σχολικό Έτος» (ή επιλέγοντας επεξεργασία για το Σχολικό Έτος στα στοιχεία του σχολείου) εμφανίζεται η φόρμα με τις λεπτομέρειες του τρέχοντος σχολικού έτους. Στη φόρμα αυτή ορίζουμε το όνομα και τη συντομογραφία του σχολικού έτους, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και τις αργίες.
Ο Σίσυφος μπορεί να υπολογίσει αυτόματα τις ημερομηνίες των αργιών του τρέχοντος σχολικού έτους επιλέγοντας «Εύρεση Αργιών». Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για διαγραφή αργιών ή εισαγωγή επιπλέον αργιών όπως για παράδειγμα της εορτής του πολιούχου της πόλης του σχολείου.


Διδακτικές Ώρες-Κουδούνια

Με την επιλογή «Το Σχολείο μου»«Διδακτικές Ώρες - Κουδούνι» ορίζουμε για την κάθε διδακτική ώρα την ώρα έναρξης και λήξης. Οι ώρες αυτές πρέπει να ρυθμιστούν σωστά καθότι λαμβάνονται υπόψη εφόσον γίνεται καταχώρηση απουσιών στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος.


Περίοδοι Αξιολόγησης

Με τη επιλογή «Αξιολόγηση Μαθητών & Ποινές»«Περίοδοι Αξιολόγησης» μπορείτε να ορίσετε διάφορες λεπτομέρειες για τις περιόδους αξιολόγησης και να ορίσετε μια περίοδο αξιολόγησης ως τρέχουσα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ημερομηνίες καταχώρησης και δημοσίευσης της αξιολόγησης.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε νέες περιόδους αξιολόγησης ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου σας. Η κάθε περίοδος μπορεί να αφορά αξιολόγηση με βαθμολογία ή περιγραφική αξιολόγηση ή και τα δύο μαζί.


Ρυθμίσεις Αποστολής Email

Για να μπορεί ο Σίσυφος να στέλνει email θα πρέπει να οριστεί ένας έγκυρος και ενεργός λογαριασμός email μέσω του οποίου θα γίνεται η αποστολή των μηνυμάτων.

Αυτό πραγματοποιείται με την επιλογή «Ρυθμίσεις & Εργασίες Διαχείρισης»«(Σύστημα) Ρυθμίσεις Αποστολής Email - SMS».

Αφού ολοκληρώσουμε την καταχώρηση των στοιχείων και επιλέξουμε αποθήκευση, μπορούμε να στείλουμε ένα δοκιμαστικό μήνυμα στο λογαριασμό αυτό με την επιλογή «Αποστολή Test Email στο Λογαριασμό».


Ρυθμίσεις Αποστολής SMS

Για να μπορεί ο Σίσυφος να στέλνει SMS θα πρέπει να οριστεί λογαριασμός SMS μέσω του οποίου θα γίνεται η αποστολή των μηνυμάτων. Προς το παρόν υποστηρίζεται μόνο ο πάροχος EasySMS. Όμως, υπάρχει πρόβλεψη για εύκολη προσθήκη και άλλου παρόχου. Προσοχή, οι υπηρεσίες αυτές είναι με χρέωση από τον πάροχο.

Η ρύθμιση του λογαριασμού πραγματοποιείται με την επιλογή «Ρυθμίσεις & Εργασίες Διαχείρισης»«(Σύστημα) Ρυθμίσεις Αποστολής Email - SMS».

Αφού ολοκληρώσουμε την καταχώρηση των στοιχείων και επιλέξουμε αποθήκευση, μπορούμε να στείλουμε ένα δοκιμαστικό μήνυμα με την επιλογή «Αποστολή Test SMS».


Λογαριασμοί Καθηγητών

Αφού έχουμε εισάγει τους καθηγητές του Σχολείου στο Σίσυφο, θα πρέπει για κάθε καθηγητή να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό πρόσβασης και να συνδέσουμε τον λογαριασμό αυτό με τον συγκεκριμένο καθηγητή. Ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία :

 1. Με τη επιλογή «Το Σχολείο μου»«Καθηγητές» επιλέγουμε τον καθηγητή και οδηγούμαστε την καρτέλα του.

 2. Στην καρτέλα των λεπτομερειών του καθηγητή, υπάρχει το πεδίο «Όνομα Χρήστη». Εφόσον είναι κενό, δίπλα του εμφανίζεται το εικονίδιο για τη προσθήκη ενός νέου λογαριασμού χρήστη. Αφού το επιλέξουμε, ερωτούμαστε αν επιθυμούμε η δημιουργία του λογαριασμού να είναι αυτόματη.

 3. Στη περίπτωση της αυτόματης δημιουργίας, ο λογαριασμός δημιουργείται αυτόματα με όνομα χρήστη τη συντομογραφία του καθηγητή (με λατινικούς χαρακτήρες) και τυχαίο -ισχυρό- κωδικό πρόσβασης. Ο λογαριασμός αντιστοιχίζεται αυτόματα στον καθηγητή.

 4. Στη περίπτωση της μη αυτόματης δημιουργίας, εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας νέου λογαριασμού, όπου εισάγουμε τα στοιχεία του νέου χρήστη : Όνομα, Email, Όνομα Χρήστη, Κωδικό, και Ομάδα Χρηστών στην οποία θα ανήκει ο νέος χρήστης. Η ομάδα αυτή ορίζει και τα δικαιώματα που θα έχει ο νέος χρήστης. Αφού ολοκληρώσουμε την καταχώρηση επιλέγουμε Αποθήκευση.

 5. Στη περίπτωση της μη αυτόματης δημιουργίας, πρέπει και να αντιστοιχίσουμε το νέο λογαριασμό στον καθηγητή. Επιστρέφουμε στην προηγούμενη φόρμα (την καρτέλα των λεπτομερειών του καθηγητή) και στο πεδίο «Όνομα Χρήστη» επιλέγουμε το όνομα χρήστη που μόλις δημιουργήσαμε. Επιλέγουμε Αποθήκευση.


Λογαριασμοί Μαθητών και Γονέων

Με την επιλογή «Ρυθμίσεις & Εργασίες Διαχείρισης»«(Σχολείο) Δημιουργία Λογαριασμών Μαθητών» ο Σίσυφος μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα λογαριασμούς χρήστη για όσους μαθητές δεν διαθέτουν ήδη λογαριασμό και δεν έχουν εγκαταλείψει το Σχολείο.

Ο κάθε λογαριασμός θα έχει ως «Όνομα Χρήστη» τον αριθμό μητρώου (ΑΜ) του μαθητή και ως «Κωδικό» την ημερομηνία γέννησής του σε μορφή ηη-μμ-εεεε (π.χ. 03-05-1999).

Με την επιλογή «Ρυθμίσεις & Εργασίες Διαχείρισης»«(Σχολείο) Δημιουργία Λογαριασμών Γονέων» ο Σίσυφος μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα λογαριασμούς χρήστη για τους γονείς που δεν διαθέτουν ήδη λογαριασμό και το παιδί τους δεν έχει εγκαταλείψει το Σχολείο. Ο κάθε λογαριασμός θα έχει ως «Όνομα Χρήστη» τον ΑΜ-parent (π.χ. 655-parent) και ένα τυχαίο -ισχυρό- κωδικό πρόσβασης.

Παρέχεται η δυνατότητα οι κωδικοί να σταλούν στους γονείς με email ή και SMS. Μπορούν επίσης να ληφθούν και να αποθηκευτούν σε αρχείο Excel.

Επειδή ο Σίσυφος αποθηκεύει τους κωδικούς των χρηστών κρυπτογραφημένους, θα πρέπει οι κωδικοί να σταλούν ή να αποθηκευτούν καθότι δεν υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής ανάκτησης τους.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός μπορούν να αλλάξουν και εκ των υστέρων από την επιλογή «Ρυθμίσεις & Εργασίες Διαχείρισης»«(Σύστημα) Λογαριασμοί Χρηστών» όπου εμφανίζονται όλοι οι χρήστες του συστήματος.

Πρόσβαση στο λογαριασμό του μαθητή και του γονέα του μπορούμε να έχουμε και από την καρτέλα του μαθητή. Επιλέγουμε «Το Σχολείο μου»«Μαθητές». Στην καρτέλα των λεπτομερειών του μαθητή, υπάρχουν τα πεδία «Όνομα Χρήστη Μαθητή» και «Όνομα Χρήστη Γονέα». Εφόσον κάποιο είναι κενό, δίπλα του εμφανίζεται το εικονίδιο για τη προσθήκη ενός νέου λογαριασμού.


Σύνδεση χρήστη με το λογαριασμό email του

Ο κάθε χρήστης μπορεί να συνδέεται στο Σίσυφο με όνομα χρήστη το email του (π.χ. @sch.gr, @gmail.com, @yahoo.gr, @hotmail.com, @outlook.com, @icloud.com κ.α.) και κωδικό τον κωδικό του email του, χωρίς να απαιτούνται νέα διαπιστευτήρια ειδικά για το Σίσυφο.

Η ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής σε ένα χρήστη, πραγματοποιείται από την καρτέλα του λογαριασμού του χρήστη («Ρυθμίσεις & Εργασίες Διαχείρισης»«(Σύστημα) Λογαριασμοί Χρηστών»). Επιλέγουμε «Σύνδεση με τον Λογαριασμό Email» και «Αποθήκευση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση αυτή ο Σίσυφος δεν αποθηκεύει και δεν χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία του χρήστη παρά μόνο για να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα του ερωτώντας τον κατάλληλο IMAP εξυπηρετητή.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα, ειδικά για τους λογαριασμούς @gmail.com, να ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του λογαριασμού email να επιτρέψει τη σύνδεση με το Σίσυφο. Ο χρήστης στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να συνδεθεί στο email του και να δώσει τις απαραίτητες άδειες.


Ορισμός Υπευθύνων Καθηγητών και Ατομικών Συμβούλων για τους Μαθητές

Για τον κάθε μαθητή μπορεί να οριστεί ένας «Υπεύθυνος Καθηγητής» και ένας «Ατομικός Σύμβουλος».

Ο υπεύθυνος καθηγητής έχει κυρίως καθήκοντα διοικητικής φύσης (διαχείριση απουσιών κ.α.) και συνήθως αναλαμβάνει ένα ολόκληρο τμήμα. Ο ατομικός σύμβουλός αναλαμβάνει ρόλο μέντορα και ο ρόλος του είναι κυρίως παιδαγωγικός.

Ο υπεύθυνος καθηγητής και ο ατομικός σύμβουλός για έναν συγκεκριμένο μαθητή μπορούν να οριστούν από την καρτέλα του μαθητή («Το Σχολείο μου»«Μαθητές»).

Μαζικά για πολλούς μαθητές (π.χ. ενός τμήματος) ο υπεύθυνος καθηγητής και ο ατομικός σύμβουλός μπορούν να οριστούν με τις επιλογές «Ρυθμίσεις & Εργασίες Διαχείρισης»«(Σχολείο) Ορισμός Υπεύθυνου Καθηγητή» και «Ρυθμίσεις & Εργασίες Διαχείρισης»«(Σχολείο) Ορισμός Ατομικού Συμβούλου Μαθητών».


Τομείς Μαθημάτων - Ειδικότητες / Κατευθύνσεις

Στον Σίσυφο τα μαθήματα κατηγοριοποιούνται σε «Ειδικότητες/Κατευθύνσεις» και οι Ειδικότητες/Κατευθύνσεις σε «Τομείς».

Με την επιλογή «Μαθήματα και Διδασκαλίες»«Τομείς Μαθημάτων» εισάγουμε νέους τομείς και διαχειριζόμαστε τους υπάρχοντες.

Αντίστοιχα με την επιλογή «Μαθήματα και Διδασκαλίες»«Ειδικότητες - Κατευθύνσεις» εισάγουμε και διαχειριζόμαστε τις ειδικότητες/κατευθύνσεις. Στην κάθε ειδικότητα/κατεύθυνση επιλέγουμε και τον τομέα στον οποίο ανήκει.


Μαθήματα

Αφού ολοκληρώσουμε την εισαγωγή των τομέων και των ειδικοτήτων/κατευθύνσεων θα πρέπει στη συνέχεια να ορίσουμε τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθήματος. Για τη σωστή λειτουργία του Σίσυφου είναι σημαντικό να συμπληρώθούν τα χαρακτηριστικά αυτά.

Με την επιλογή «Μαθήματα και Διδασκαλίες»«Μαθήματα» εμφανίζεται λίστα με όλα τα μαθήματα που είναι καταχωρημένα στο Σίσυφο. Επιλέγουμε το μάθημα που μας ενδιαφέρει και οδηγούμαστε στην καρτέλα του. Εκεί καλούμαστε να συμπληρώσουμε τα παρακάτω στοιχεία :

 1. Συντομογραφία : Η συντομογραφία του μαθήματος ή οποία θα πρέπει να συμφωνεί με την συντομογραφία του μαθήματος στο ASC Timetables.

 2. Όνομα : Το πλήρες όνομα του μαθήματος.

 3. Τύπος Μαθήματος : Αν το μάθημα είναι θεωρητικό ή εργαστηριακό.

 4. Κατεύθυνση / Ειδικότητα : Η κατεύθυνση/ειδικότητα στην οποία ανήκει το μάθημα.

 5. Τάξη : Η τάξη στην οποία διδάσκεται το μάθημα.

 6. Βαθμολογείται : Αν το μάθημα αξιολογείται στην τρέχουσα περίοδο αξιολόγησης.


Παράμετροι Συστήματος

Μπορούμε να ορίσουμε διάφορες παραμέτρους που αφορούν το σύστημα μας με τις επιλογές που δίδονται στην καρτέλα «Ρυθμίσεις & Εργασίες Διαχείρισης»«Παράμετροι»

Ειδικά με την επιλογή «Γενικές Παράμετροι Σχολείου» μπορούμε να ορίσουμε διάφορα όρια και να κάνουμε επιλογές που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου.
Για παράδειγμα επιλέγοντας «Ανοικτά απουσιολόγια» δίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές να έχουν πρόσβαση στα απουσιολόγια όλων των διδασκαλιών που έχουν πραγματοποιήσει. Έτσι μπορεί ένας καθηγητής να καταχωρήσει και εκ των υστέρων – εκτός τάξης – τις απουσίες μιας διδασκαλίας του, ώστε να δημιουργηθεί και να μπορεί να συμπληρωθεί και η αντίστοιχη εγγραφή στο βιβλίο διδαχθείσας ύλης.


Έλεγχος Συστήματος & Δεδομένων

Είναι απολύτως απαραίτητο πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Σίσυφο να εκτελέσετε τον «Έλεγχος Συστήματος & Δεδομένων».

Παρότι η λειτουργία αυτή είναι υπό κατασκευή εντούτοις έχουν υλοποιηθεί οι βασικοί έλεγχοι που αφορούν την εισαγωγή των εξωτερικών δεδομένων και τις αρχικές ρυθμίσεις του συστήματος.

Επιλέγουμε «Ρυθμίσεις & Εργασίες Διαχείρισης»«(Σύστημα) Έλεγχος Συστήματος & Δεδομένων». Ανάλογα με τη κρισιμότητα του κάθε ζητήματος εμφανίζεται και το αντίστοιχο εικονίδιο.


Έναρξη κατά το μέσον της Σχολικής Χρονιάς

Ο Σίσυφος είναι δυνατόν να εισαχθεί σε ένα σχολείο κατά το μέσον της Σχολικής Χρονιάς.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εισαχθούν τα σύνολα των απουσιών μέχρι την ημέρα έναρξης του συστήματος για τον κάθε μαθητή.

Επιλέγουμε «Ρυθμίσεις & Εργασίες Διαχείρισης»«(Σχολείο) Εισαγωγή Απουσιών Εκτός Συστήματος». Εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους μαθητές του Σχολείου και τα σύνολα των απουσιών εκτός συστήματος.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τα σύνολα αυτά κατευθείαν στη λίστα ή να τα εισάγουμε μαζικά από αρχείο Excel (Δείγμα).
Επιλέγουμε «Καταχώριση».

Για ένα συγκεκριμένο μαθητή μπορούμε να τροποποιήσουμε τα σύνολα αυτά και από την καρτέλα του.


Δημόσιο Ημερολόγιο Σχολείου

Το ημερολόγιο σχολείου προσφέρει επίσης και μια δημόσια προβολή, χωρίς κωδικό, στην οποία εμφανίζονται όλα τα συμβάντα που η διεύθυνση του Σχολείου έχει κοινοποιήσει ως δημόσια. Η προβολή αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σε iframe.

Το ημερολόγιο αυτό βρίσκεται στη διεύθυνση :

http://{yourwebserver}/sisyphos/nucall.php?p=public_calendar

Παράδειγμα

και μπορεί για παράδειγμα να ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου με τον παρακάτω html κώδικα :

<iframe id="sisyphos_calendar" style="width: 1100px; height: 580px;" src="http://{yourwebserver}/sisyphos/nucall.php?p=public_calendar"></iframe>


Αποστολή Ειδοποιήσεων με Email σε Μαθητές/Γονείς

Για κάθε μαθητή/γονέα που διαθέτει email o Σίσυφος καταγράφει τα συμβάντα που τον αφορούν σε ειδοποιήσεις. Οι ειδοποιήσεις αυτές συγκεντρώνονται σε ένα email και αποστέλλονται στον μαθητή/γονέα.

Η αποστολή μπορεί να γίνεται, είτε «χειροκίνητα» από τη διεύθυνση του Σχολείου με την επιλογή «Κέντρο Αποστολής Μηνυμάτων Ειδοποιήσεις Email σε Μαθητές/Γονείς», είτε με χρονοπρογραμματισμό και να γίνεται αυτόματα σε καθορισμένο χρόνο.

Ο χρονοπρογραμματισμός γίνεται στον εξυπηρετητή όπου φιλοξενείται ο Σίσυφος. Ο εξυπηρετητής μπορεί να διαθέτει έτοιμες διαδικασίες χρονοπρογραμματισμού π.χ. μέσω του cpanel ή με την εντολή cron σε συστήματα Unix/Linux.

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές του εξυπηρετητή, μπορείτε να χρονοπρογραμματίσετε την εργασία αυτή σε κάποιον άλλον εξυπηρετητή που προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες δωρεάν π.χ. cron-job.org

Σε κάθε περίπτωση η εργασία που πρέπει να προγραμματιστεί αφορά την προσπέλαση/εκτέλεση ενός php script στο Σίσυφο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ Επικοινωνήστε


Διασύνδεση με την πλατφόρμα μάθησης Open eClass

Ο Σίσυφος μπορεί να αλληλεπιδρά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης Open eClass. Δείτε αναλυτικές οδηγίες για τη Διασύνδεση με το Open eClass